บาคาร่าเว็บตรง ครม. เคาะเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกวัฒนธรรม ยูเนสโก

บาคาร่าเว็บตรง กทม. ไฟเขียว ‘จตุจักร’ เปิดได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน 6 วันต่อสัปดาห์

บาคาร่าเว็บตรง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เสนอ ต้มยำกุ้ง มรดกวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) หลังจากที่ก่อหน้านี้ทางยูเนสโกได้ขึ้น “โขน” และ “นวดไทย” ไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ทะเบียน ตามลำดับ

นายอิทธิพล เปิดเผยว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 เห็นความสำคัญของต้มยำกุ้งอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ด้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำลำคลองในภาคกลางของไทย ที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอย่างเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

พร้อมระบุว่า คนไทยมีการสืบทอดการทำต้มยำกุ้งในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศบุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้ ซึ่งภูมิปัญญาการทำต้มยำกุ้งนอกจากจะมีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สูตรต้มยำกุ้งที่แปลกใหม่มากมาย ที่ตอบสนองต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตและรสนิยมทางอาหารที่แตกต่างกันไปของคนกลุ่มต่างๆ

การเสนอต้มยำกุ้ง เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมฯของมนุษยชาติกับยูเนสโก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้ว ยังกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในความหลากหลายของอาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารของไทยในระดับนานาชาติ

ทั้งยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจอาหารไทย เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบ อันได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรผู้ส่งออก และผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อว่า สิ่งที่ประเทศไทยต้องดำเนินการหากต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนคือการจัดทำรายงานสถานะปัจจุบันของมรดกวัฒนธรรมฯ ที่แสดงถึงผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสงวนรักษา และดำเนินการตามมาตรการการสงวนรักษาต้มยำกุ้งอย่างเคร่งครัด

เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการศึกษาวิจัยการพัฒนานวัตกรรมอันเกี่ยวกับภูมิปัญญา ด้านอาหารทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการถนอมอาหารคุณภาพของวัตถุดิบและการรักษาความสดใหม่และคุณค่าทางโภชนาการ

รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มความต้องการการบริโภคอาหารไทยให้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลดีอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย

เลขทะเบียนรถมงคล ร.10 เสด็จ สุพรรณบุรี เลขเด็ด 1 4 64

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

การนี้ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล แล้วทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก จากนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม ก่อนเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ก่อนเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต บาคาร่าเว็บตรง